Via de Privacyverklaring Praktijk Heerenvliet in het kader van de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) maak ik inzichtelijk welke persoonsgegevens ik verwerk, met welk doel en hoe ik zorgdraag voor jouw privacy. Op grond van de Wet op de Geneeskundige Behandelingsovereenkomst (WGBO) ben ik wettelijk verplicht om een cliëntendossier aan te leggen. In mijn cliëntendossier voor wordt het volgende opgenomen:

 • de behandelovereenkomst,
 • het intake-formulier,
 • verslag van de mondelinge intake,
 • verslagen van de sessies en als dat van toepassing is: verslagen die – na door jouzelf gelezen en goedgekeurd te zijn- naar derden gestuurd worden. Denk daarbij bijvoorbeeld aan een huisarts, bedrijfsarts of een uitkeringsinstantie. Dit betekent dat ik naast de gangbare persoonsgegevens (NAW, telefoon, email-adres) ook gegevens verwerk die voor de AVG vallen onder bijzondere persoonsgegevens. Denk hierbij aan geloof, levensovertuiging, gezondheid, psychische klachten, seksualiteit, etc. Gegevens die ik verwerk met als doel om je te kunnen mailen of bellen en om tot een goed behandelresultaat te komen.

Om jouw privacy te waarborgen zal ik:

 • zorgvuldig omgaan met jouw persoonlijke en medische gegevens,
 • er voor zorgen dat onbevoegden geen toegang hebben tot jouw gegevens Als jouw behandelende therapeut heb ik als enige toegang tot het cliëntdossier. Ik heb een wettelijke geheimhoudingsplicht (beroepsgeheim). De gegevens in het cliëntendossier blijven - zoals in de wet op de behandelovereenkomst wordt vereist- 20 jaar bewaard. De gegevens uit het dossier kunnen ook nog voor de volgende doelen gebruikt worden:
  • Om andere zorgverleners te informeren, bijvoorbeeld als de therapie is afgerond of bij een verwijzing naar een andere behandelaar. Dit gebeurt alleen met jouw expliciete toestemming.
  • Voor het geanonimiseerde gebruik tijdens intercollegiale toetsing.
  • Een klein deel van de gegevens uit het dossier wordt gebruikt voor de financiële administratie.
  • Naam en emailadres worden gebruikt voor het verzenden van mijn nieuwsbrief. Als je daar geen prijs op stelt, dan kun je je daarvoor afmelden. Als ik vanwege een andere reden gebruik wil maken van jouw gegevens, dan zal ik je eerst informeren en expliciet om toestemming vragen.
 • Bij langdurige ziekte van de therapeut, wordt na toestemming van de cliënt, het cliëntendossier overgedragen aan de waarnemer met wie de therapeut een overeenkomst heeft gesloten, te weten Myra-Sarojini Gobets (www.rustdoorvoelen.nl). Deze waarnemer voldoet eveneens aan alle eisen van de beroepsvereniging (www.sblp.nl), het register beroepsbeoefenaren (www.RBCZ.nl) en aan alle wettelijke regelgeving (WGBO en Wkkgz).

Privacy op de zorgnota

Op de zorgnota die je ontvangt staan de gegevens die door de zorgverzekeraar gevraagd worden, zodat je deze nota kunt declareren bij de zorgverzekeraar.

 • naam, adres en woonplaats
 • geboortedatum
 • de datum van de behandeling
 • een korte omschrijving van de behandeling, zoals bijvoorbeeld ‘sessie lichaamsgerichte psychotherapie’
 • de kosten van het consult
 • De basis is dat ik niet meer vastleg dan nodig, en zorgvuldig en met respect omga met je gegevens en privacy.

Bovenstaand is al aangegeven in welke omstandigheden ik jouw gegevens met derden deel. Dat betekent dat ik jouw gegevens alleen met derden deel als dit nodig is voor jouw behandeling of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die een klein deel van jouw gegevens verwerken, heb ik een verwerkersovereenkomst gesloten om te zorgen dat ook zij zorgen voor beveiliging en vertrouwelijke omgang met gegevens. Denk daarbij onder andere aan het administratiekantoor. Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen Je hebt het recht je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens en heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je een verzoek kan indienen om de persoonsgegevens die ik van jou heb in een computerbestand naar jou of een ander, door jou genoemde organisatie, te sturen. Mocht je meer informatie willen, een vraag of een klacht hebben of een verzoek, neem dan contact op met Sibylle Leder.